Giám sát Chương trình “Tăng cường năng lực Y tế công” và quản lý hậu cần phương tiện tránh thai tại xã Cách Linh, huyện Phục Hòa và xã Dân Chủ, huyện Hòa An
Lượt xem: 256
Trong 2 ngày 26 và 28/8/2019, Chi cục Dân số-KHHGĐ phối hợp với Trung tâm Y tế 2 huyện Phục Hòa và Hòa An tổ chức giám sát Chương trình “Tăng cường năng lực Y tế công” (PSS) và quản lý hậu cần phương tiện tránh thai tại xã Cách Linh (Phục Hòa) và xã Dân Chủ (Hòa An). 

Giám sát vic Tăng cường năng lc Y tế công và Qun lý hu cn phương tin tránh thai ti xã Cách Linh, huyn Phc Hòa (Đức Giang)


Đ
oàn giám sát đã tiến hành kim tra s sách, biu mu, báo cáo qun lý hu cn phương tin tránh thai, thuc thiết yếu, vt tư tiêu hao, tình hình cung cp dch v KHHGĐ, công tác xã hi hóa... Các giám sát viên tiến hành đánh giá cht lượng đim cung cp dch v và đánh giá năng lc người cung cp dch v. Kết thúc giám sát t chc hp rút kinh nghim, b sung nhng vn đề cn ci thin.

T
i đim cung cp dch v, Trung tâm Y tế 2 huyn đã ch đạo Trm Y tế 2 xã thc hin tt công tác chun b v cơ s vt cht, nhân lc, thuc thiết yếu, vt tư tiêu hao... đáp ng cho vic trin khai cung cp dch v ti xã đảm bo thun li, phù hp; thc hin tốt khâu v sinh phòng thc hin th thut, công tác vô khun rửa dng cụ đảm bo theo quy định, sắp xếp dụng cụ phù hợp, thuận tin cho việc thực hiện kỹ thuật đặt dụng cụ tử cung theo quy trình.

K
ết qu giám sát ti xã Cách Linh: phương tin tránh thai, thuc thiết yếu, vt tư tiêu hao ca dch v KHHGĐ ti Trm Y tế được qun lý, theo dõi tương đối tt. S sách qun lý, theo dõi dch v KHHGĐ ghi chép đầy đủ, rõ ràng. Tư vn và khám ph khoa cho 10 khách hàng, nhưng các khách hàng đều không đủ điu kin để thc hin k thut đặt dng c t cung, do vy Chương trình PSS ch trin khai được hot động giám sát đim cung cp dch v: các tiêu chí đánh giá đim cung cp dch v đều đạt t chun 1 phn và chun hoàn toàn. Trong đó, có mt s vn đề cn ci thin để nâng cao cht lượng cung cp dch v như: ghi theo dõi thuc cp cu, gói dng c khi hp sy, dán áp phích v quy trình ra tay, có hp đựng rác 3 màu...

Tình hình th
c hin công tác dân s, hin nay xã chưa trin khai hot động xã hi hóa cung cp phương tin tránh thai, hàng hóa sc khe sinh sn, ch tiêu các bin pháp tránh thai đạt 63% kế hoch năm. 

K
ết qu giám sát ti xã Dân Ch: phương tin tránh thai, thuc thiết yếu, vt tư tiêu hao ca dch v KHHGĐ ti Trm Y tế được qun lý, theo dõi tt theo đúng quy định. S sách qun lý, theo dõi dch v KHHGĐ ghi chép đầy đủ, rõ ràng. Tư vn và khám ph khoa cho 17 khách hàng, đặt dng c t cung cho 05 khách hàng. Đối vi Chương trình PSS, các tiêu chí đánh giá đim cung cp dch v đều đạt t chun 1 phn và chun hoàn toàn. Trong đó, có mt s vn đề cn ci thin để nâng cao cht lượng cung cp dch v như: thuc cp cu để t riêng, dán áp phích v quy trình ra tay, dùng Bn cp nht vòng xác định tiêu chun lâm sàng phù hp các bin pháp tránh thai khi tư vn. Kết qu đánh giá năng lc người cung cp dch v: 4 người đạt mc 1 và 1 người đạt mc 2 (cn ci thin khâu gii phóng dng c t cung trong khi thc hin quy trình k thut).

V
tình hình thc hin công tác dân s, xã luôn thc hin tt hot động xã hi hóa cung cp phương tin tránh thai, hàng hóa sc khe sinh sn, ch tiêu các bin pháp tránh thai đạt 96% kế hoch năm. 

Huyền Hương 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập